Menu Close

Savivaldos institucijos

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos:

 

Lopšelio – darželio taryba – aukščiausia lopšelio – darželio savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

Pedagogų taryba – darželio savivaldos institucija pagrindinėms pedagogų profesinio darbo problemoms spręsti. Ją sudaro darželio vadovas, visi institucijoje dirbantys pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai.

Grupių tėvų komitetai – savivaldos institucija, telkianti grupės tėvus (globėjus), grupės veiklos sričių klausimams kolegialiai aptarti ir spręsti.

Vaiko gerovės komisija rūpinasi, kad lopšelis – darželis organizuotų reikiamą psichologinę, medicininę ir socialinę pagalbą vaikams, kuriems ši pagalba reikalinga, o neesant galimybių, kad ją suteiktų kitos miesto institucijos.

Skip to content