Menu Close

Klausimai, dėl vaikų priėmimo į darželį

 • Norėčiau, kad mano vaikas pradėtų lankyti darželį, ką turėčiau daryti?
 • Prašymą pildžiau anksčiau ir jis yra sistemoje. Ar reikia iš naujo pildyti kitą prašymą?
 • Kokia tvarka sudaromos eilės? Kam suteikiamas prioritetas?
 • Ar pirmumo teisę suteikiančios priežastys yra lygiavertės? Ar viena kuri svarbesnė už kitą?
 • Kaip priimami vaikai, neturintys jokių prioritetų?
 • Kokie vaikai priimami į darželius be eilės?
 • Pakeičiau gyvenamąją vietą. Ar galiu perkelti vaiką iš darželio, kurį lankome, į kitą?
 • Norėčiau, kad mano vaikas pradėtų lankyti darželį, ką turėčiau daryti?
 • Kada sužinosime, ar vaikui skirta vieta darželyje?
 • Pasikeitė vaiko deklaruota gyvenamoji vieta. Kada vyksta deklaruotos gyvenamosios vietos tikrinimas?
 • Gavome patvirtinimą, kad galime pradėti lankyti darželį. Per kiek laiko turėtume kreiptis į darželį?
 • Jei dėl tam tikrų priežasčių (esu išvykęs, sergu ir pan.) negaliu iki birželio 30 d. atvykti į darželį ir patvirtinti, kad vaikas lankys, kokių veiksmų reikia imtis?
 • Kur galiu patikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra mano vaikas?
 • Kokie teisės aktai numato priėmimo į Vilniaus darželius tvarką?
 • Jei nesinaudoju el. bankininkyste (el. parašu), ar yra kitų galimybių pateikti prašymą?
 • Jei norima lankyti darželį 2016 m. ar 2017 m., ar galima teikti prašymą?
 • Kas gali informuoti, kiek grupių ir po kiek vaikų bus grupėse, kas atsakingas už grupių formavimą?
 • Jei vaikas šiuo metu lanko privatų arba pusiau privatų darželį ir laukia eilės į valstybinį darželį, ar dėl to gali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilėje?
 • Ar galima gauti kompensaciją už išlaidas, kurios yra patiriamos leidžiant vaiką į nevalstybinį darželį?
 • Registruojant prašymą, sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip?
 • Kiek laiko be pateisinamos priežasties galima nelankyti darželio?
 • Kokios priežastys yra pateisinamos nelankant darželio daugiau nei mėnesį?

1. Norėčiau, kad mano vaikas pradėtų lankyti darželį, ką turėčiau daryti?

Norint, kad vaikas pradėtų lankyti darželį, prašymai bus registruojami nuo 2015 m. gruodžio 15 dienos. Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturės. Tai galima padaryti internetu (užpildoma elektroninė prašymo forma, esanti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt → Prisijungti → Mano meniu → Švietimas → mano darželis), arba atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę. Grupės sudaromos gegužės mėnesį, todėl norint lankyti 2016 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti iki balandžio 30 d. Eilės bus sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nebus svarbus.

 

2. Prašymą pildžiau anksčiau ir jis yra sistemoje. Ar reikia iš naujo pildyti kitą prašymą?

Ne, prašymo pildyti iš naujo nereikia. Prašymai, pateikti iki 2015 m. balandžio 30 d., nėra anuliuojami, lieka IS ir sudarant eiles jiems teikiama pirmenybė prieš prašymus, kurie bus teikiami nuo 2015 m. gruodžio 15 d. Prašymai galioja, iki bus suteikta paslauga.

 

3. Kokia tvarka sudaromos eilės? Kam suteikiamas prioritetas?

1. Eilės sudaromos tokia tvarka:

1.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir 1.1.4 punkte nurodytam atvejui):

1.1.1. vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) arba vieno iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;

1.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

1.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje Įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

1.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai);

1.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

1.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

2.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:

2.2.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;

2.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

2.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

2.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

2.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

2.3. neatitinkant Aprašo 1.1 ar 2.2 punktų nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:

2.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);

2.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);

2.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka).

 

4. Ar pirmumo teisę suteikiančios priežastys yra lygiavertės? Ar viena kuri svarbesnė už kitą?

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra visos lygiavertės.

 

5. Kaip priimami vaikai, neturintys jokių prioritetų?
Nesant prioritetų, vieta skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

 

6. Kokie vaikai priimami į darželius be eilės?

Į įstaigas be eilės priimami:

– vaikai, kuriems Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;

– įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

– tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip vienus metus pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;

– du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai;

– užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai.

 

7. Pakeičiau gyvenamąją vietą. Ar galiu perkelti vaiką iš darželio, kurį lankome, į kitą?

Prašymai perkelti į kitą įstaigą pateikiami Savivaldybėje arba elektroniniu būdu, pasirenkant tik vieną įstaigą. Vaiko tėvai (globėjai) gali teikti prašymą pakeisti įstaigą tik vaikui pradėjus ją lankyti (pasirašius ugdymo sutartį). Perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą IS sistemoje atliekamas tik tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį pageidaujamoje įstaigoje. Iki bus pasirašyta ugdymo sutartis su pageidaujama lankyti įstaiga, vaikas lieka ankstesnėje įstaigoje. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų turi kreiptis į įstaigą ir patvirtinti vaiko atvykimą.

 

8. Ar galima apsikeisti darželiais su kitais tėvais?

To paties amžiaus grupės vaikų tėvams (globėjams) abipusiu sutarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus prašymą Savivaldybėje.

 

9. Kada sužinosime, ar vaikui skirta vieta darželyje?

IS tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų gegužės 18 d. iki gegužės 31 d. (pagal iki einamųjų metų balandžio 30 d. pateiktus prašymus). Atsiradus galimybėms, grupės gali būti formuojamos visus metus. Jūs būsite informuoti jūsų pasirinktu informavimo būdu (SMS žinute ir/arba el. paštu).

 

10. Pasikeitė vaiko deklaruota gyvenamoji vieta. Kada vyksta deklaruotos gyvenamosios vietos tikrinimas?

Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir sudarant grupes – nuo gegužės 11 iki 17 d. (pagal einamųjų metų balandžio 30 d. duomenis).

 

11. Gavome patvirtinimą, kad galime pradėti lankyti darželį. Per kiek laiko turėtume kreiptis į darželį?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki einamųjų metų birželio 30 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas ir dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė bei pasirašyti dvišalę sutartį.

 

12. Jei dėl tam tikrų priežasčių (esu išvykęs, sergu ir pan.) negaliu iki birželio 30 d. atvykti į darželį ir patvirtinti, kad vaikas lankys, kokių veiksmų reikia imtis?

Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į įstaigą iki birželio 30 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti iki birželio 30 d. įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

 

13. Kur galiu patikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra mano vaikas?

Informacija apie vaiko vietą eilėje pateikiama svetainėje www.vilnius.lt → Prisijungti → Mano meniu → Švietimas → Mano darželis → vaikai eilėje. Informaciją gali matyti tik prisijungę www.vilnius.lt vartotojai.

 

14. Kokie teisės aktai numato priėmimo į Vilniaus darželius tvarką?

1. Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. 1-57 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-11 sprendimo Nr. 1-235 redakcija).

2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms priskirtos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-15 sprendimu Nr. 1-2364. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-21 sprendimas Nr. 1-227 „Dėl Tarybos 2015-04-05 sprendimo Nr. 1-2364 „Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“ papildymo“.

3. Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-22 sprendimu Nr. 1-2070 (2014 gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2184 redakcija).

 

15. Jei nesinaudoju el. bankininkyste (el. parašu), ar yra kitų galimybių pateikti prašymą?

Tėvai (globėjai) gali pateikti prašymą atvykę į Savivaldybę. Būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko gimimo liudijimą ir dokumentus, patvirtinančias pirmenybes, jei tokių esama. Savivaldybės darbuotojas užpildo elektroninę prašymo formą pagal tėvų (globėjų) pateiktus duomenis ir pateikia jiems pasirašyti.

 

16. Jei norima lankyti darželį 2016 m. ar 2017 m., ar galima teikti prašymą?

Prašymai registruojami nuolat.

 

17. Kas gali informuoti, kiek grupių ir po kiek vaikų bus grupėse, kas atsakingas už grupių formavimą?

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus specialistai yra atsakingi už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą. Jie tvarko įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes.

 

18. Jei vaikas šiuo metu lanko privatų arba pusiau privatų darželį ir laukia eilės į valstybinį darželį, ar dėl to gali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilėje?

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

 

19. Ar galima gauti kompensaciją už išlaidas, kurios yra patiriamos leidžiant vaiką į nevalstybinį darželį?

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-64 patvirtinta Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarka, tėvams skiriama 100 Eur kompensacija (išskyrus VšĮ „Mažasis Trinapolis“).

 

20. Registruojant prašymą, sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip?

Prašymą galima registruoti tik į grupes, kuriuos yra suformuotos darželyje, ir kurios atitinka vaiko amžių tai dienai, kurią pageidaujama pradėti lankyti darželį. Nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki gegužės 10 d. tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą.

 

21. Kiek laiko be pateisinamos priežasties galima nelankyti darželio?

Vaikai, nelankę darželio daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, pašalinami iš lankančiųjų sąrašo įstaigos vadovo įsakymu.

 

22. Kokios priežastys yra pateisinamos nelankant darželio daugiau nei mėnesį?

Pateisinama priežastis – liga, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą, prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys.

Skip to content